แผนผังบุคลากร

แผนกวิชาการตลาด

นางสาวลำใย นียาทองหลาง

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

โทร : 0944583456

ห้องเรียนออนไลน์


นางศริษา สาระวัล

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

โทร : 0942673232

ห้องเรียนออนไลน์

นางสาวนิสาชล สืบสิมมา

หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

โทร : 0645286848

ห้องเรียนออนไลน์