ข้อมูลหลักสูตรการเรียน การสอน

ข้อมูลหลักสูตรการเรียน การสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556,2562
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557,2563

ระดับ ปวช.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         จำนวน 5 สาขาวิชา

                 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 4 สาขาวิชา

1.สาขาวิชาช่างยนต์

                 1.สาขาวิชาการบัญชี

2.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

                 2.สาขาวิชาการตลาด

3.สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

                 3.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

                 4.สาขาวิชาการโรงแรม

5.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ระดับ ปวส.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         จำนวน 5 สาขาวิชา

                 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 4 สาขาวิชา

1.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)

                 1.สาขาวิชาการบัญชี(ทวิภาคี)

2.สาขาวิชาชการผลิต(ทวิภาคี)

                 2.สาขาวิชาการตลาด(ทวิภาคี)

3.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(ทวิภาคี)

                 3.สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัน(ทวิภาคี)

4.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์(ทวิภาคี)

                 

5.สาขาวิชาเทคนิคโลหะ(ทวิภาคี)