แผนผังบุคลากร

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายวุฒิพงศ์ วิมลพัชร

หัวหน้าแแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทร : 094-6672645

ห้องเรียนออนไลน์


นางสาวพัณณิดา บุญสนอง

ครูประจำแผนกวิช่าชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทร : 095-0392554

ห้องเรียนออนไลน์

นางสาวปวิตรา มังพรมมา

ครูประจำแผนกวิช่าชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทร : 093-5808511

ห้องเรียนออนไลน์

นางสาวอธิตญาภรณ์ ดาโรจน์

ครูประจำแผนกวิช่าชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทร : 061-0290499

ห้องเรียนออนไลน์

นายบุญเกียรติ ใจสว่าง

ครูประจำแผนกวิช่าชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทร : 088-3519395

ห้องเรียนออนไลน์