แผนผังบุคลากร

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวกาญจนา ศีลให้อยู่สุข

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 091-0199795

ห้องเรียนออนไลน์


นางธันยพร บุญเย็น

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 084-6648413

ห้องเรียนออนไลน์

นางสาวยลธิดา โกลี

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 089-7506381

ห้องเรียนออนไลน์

นางสาวนฤมล จันทรเสนา

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร :0955231608

ห้องเรียนออนไลน์

นางสาวไกรศร แสนทวีสุข

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 081-2652578

ห้องเรียนออนไลน์

นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 088-5810093

ห้องเรียนออนไลน์


นายตาวัน คนไว

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 093-7782773

ห้องเรียนออนไลน์