“ล้ำเลิศทักษะ มีคุณธรรมจริยะ เปี่ยมพลปัญญา มุ่งพัฒนาชาติ”

“เก่ง ดี มีงานทำ ”

ระบบสารสนเทศ

                                                                 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสุวนิจ สุริยพันตรี

ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบนางพิศมัย นิติศักดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นางชื่นจิต เดชโยธิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายธนกร อ่อนละมัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายพุฒวัฒน์ กันยะกาญจน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

"WIC TOGETHER SMART ATTIUTUDE ล้ำเลิศทักษะ มีคุณธรรมจริยะ เปี่ยมพละปัญญา มุ่งพัฒนาชาติ" วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ มอบเกียรติบัตร การแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน การเปิดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทักษะการประกวดร้องเพลง ไทยสากล ไทยลูกทุ่ง สากล วงดนตรีโฟล์คซอง โครงงานวิทยศาสตร์ และสัปดาห์รักภาษาไทย ระดับสถานศึกษา ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
กิจกรรมเพิ่มเติมคลิกเลย https://drive.google.com/drive/folders/1-Gy2VxYWmOsvCcSzDwOQoHfjnM0km4ko

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ โดย นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ พร้อมด้วยนางพิศมัย นิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ✅เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับภาค 4 ดาว ในการประเมินการดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยคะแนน 90.28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2564) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

       

 

 

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ดูเพิ่มเติ

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ว.PA ข้าราชการครู โดยมีคณะกรรมการประเมิน ภายนอก และผู้เชียวชาญเข้าร
ดูเพิ่มเติม

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เข้าร่วมประชุม การประชุมและเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการ ครูฝึกในสถานประกอบการและครูนิเทศก์ ที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อุบลราชธานี
ดูภาพที่นhttps://drive.google.com/.../11kW...
       
   

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการอาชีพวารินชำราบ มอบหมายให้นางพิศมัย นิติศักดิ์ รองผู้การฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดงานในโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล "แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างภูมิค ุ้มกันดูเพิ่มเติม

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภ าพที่ 5 >>ดูเพิ่มเติม

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา การแข่งขันร้องเพลง แข่งขันวงดนตรีโฟลค์ซอง การประกวดชุดรีไซเคิล และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ วิทยาลัยการอาชำวารินชำราบ.ดูเพิ่มเติม
   
 

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
จัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา
แต่ละสาขาวิชา โดยทีมผู้บริหาร ครู เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละแผนกวิชาเพิ่มเติม
   

”WIC TOGETHER SMART ATTITUDE ล้ำเลิศทักษะ มีคุณธรรมจริยะ เปี่ยมพละปัญญา มุ่งพัฒนาชาติ”
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นำโดยนางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะครู งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นำนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ
ณ ร้านถูกดีมีมาตรฐาน ทรัพย์อนันตามินิมาร์ท
ณ ร้านคำหวาน
ณ ร้านคนไทวันนี้เพิ่มเติม

“WIC TOGETHER SMART ATTITUDE ล้ำเลิศทักษะ มีคุณธรรมจริยะ เปี่ยมพละปัญญา มุ่งพัฒนาชาติ” ทีมวก.วารินชำราบ ลงพื้นที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรเพิ่มเติม
     
วันที่ 23 มีนาคม 2565

ร่วมประชุมกับคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ โดยมี นายประสิทธิ์ สุรศิลป์ อดีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับกรรมการผู้แทนครู หรืออาจารย์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการผุ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

เพิ่มเติม
วันที่19 มีนาคม 2565

ร่วมต้อนรับ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมนำเสนอผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติแบบพูดได้ "ALCOHOL GEL AUTOMATIC DISPENSOR" และสบู่กระดาษแบบพกพา "WARIN SOAP PAPER" และได้กล่าวถึงแนวทางในการดำเนินการด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของอาชีวศึกษาในอคต

เพิ่มเติม
วันที่ 10 มีนาคม 2565

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 - 2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา

เพิ่มเติม
 
วันที่ 7 มีนาคม 2565

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V- NET) ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2564

เพิ่มเติม
 
วันที่ 3 มีนาคม 2565

นางสุวนิจ สุริยพันตรี ร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจคณะครู ทีมตัวแทน วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เข้าร่วมการแข่งขัน รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ฮอนด้า อีโคโน่ ชาเลนจ์ HONDA ECONO CHALLANGE ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2565 ณ สนามช้าง บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชันเนล เซอร์กิจ

เพิ่มเติม
 
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การบริหารงานฝ่ายวิชาการโดย ใช้หลักการมีส่วนร่วมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เพิ่มเติม
 
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 ปวส.2 ��ร่วมรับฟังการแนะแนวการฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) จากบริษัททีดับบลิวอี จำกัด และบริษัทจัดหางาน อุบลไทยเวลเดอร์ จำกัด ณ ห้องประชุมรวมใจ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

เพิ่มเติม
ววันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

เพิ่มเติม
 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นำคณะครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และการทำรายงานวิจัยเบื้องต้น (Science Project) วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

เพิ่มเติม
 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครู แต่ละแผนกวิชา ในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ ON Site ( On-Site INSTRUCTION SUPERVISION )

เพิ่มเติม
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ พร้อมด้วยนางพิศมัย นิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นิเทศการจัดการเรียนการสอน ครู แต่ละแผนกวิชา ในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์( ONLINE INSTRUCTION SUPERVISION )

เพิ่มเติม
 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

เพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง สาขาวิชาพลศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( ตำแหน่งครู )

ประกาศรับสมัครครูช่างโลหะการครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อพนังงานราชการผ่านครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัครครูช่างโลหะการ 30/06/2564

ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ 30/06/2564

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลากรเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 2 อัตรา และพนักงานขับรถ 1 อัตรา
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) 8 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านลูกจ้างชั่วคราว 17 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่งานการเงิน) 30 ตุลาคม 2563

รับสมัครครูการบัญชี 30 ตุลาคม 2563

เรื่อง การลงทะเบียน และการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 28 ตุลาคม 2563

จัดซื้อ จัดจ้าง


ปีงบประมาณ 65

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานงาน 18 ตุลาคม 2564

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2564

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่น-2565 24 พฤษภาคม 2564

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24 พฤษภาคม 2564


ปีงบประมาณ 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 10 พฤศจิกายน 2563

ประกาศจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2563

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ตุลาคม 2563

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 29 ตุลาคม 2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26 ตุลาคม 2563


ปีงบประมาณ 63

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ประจำปีงบประมาณ 2563 26 มี.ค. 2563

เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) ครั้งที่ 2 17 มี.ค. 63

เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) 16 มี.ค. 2563

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 here! 21 กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อวิทยาลัย

187 หมู่ 7 บ้าน ก่อ ถนน กัน ทรลักษณ์, ตำบล แสนสุข อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190