แผนผังบุคลากร

งานสื่อการเรียนการสอน

นายสุริยา พิจารณ์

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

โทร : 086-2514058


นายบุญเกียรติ ใจสว่าง

ช่วยงานงานสื่อการเรียนการสอน

โทร : 088-3519395

นางสาวทิพวรรณ บุราไกร

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

โทร : 094-8820145

นางสาวสุกัญญา ทาคำห่อ

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

โทร : 084-3036576