ดาวโหลดเอกสาร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/งานสิ่งประดิษฐ์


เกียรติบัตรสิ่งประดิษฐ์

งานทวิภาคีแนวทางปฏิบัติการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557รูปแบบการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานทวิภาคี

แบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ DVE01
สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี DVE 04
แบบสำรวจลักษณะงานของสถานประกอบการ DVE 05
บัญชีชื่อสถานประกอบการและวิชาฝึกอาชีพDVE06
แบบสรุปผลการสำรวจ DVE 08
สรุปข้อมูลนักเรียนนักศึกษา DVE 22
ปฏิทินการนิเทศ DVE 28

งานทวิภาคี>แผนกช่างยนต์

แบบฟอร์มการฝึกงาน
แบบฟอร์มการฝึกงาน1
แบบฟอร์มการฝึกงาน2
แบบฟอร์ม-แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
แผนการเรียนโครงสร้าง-60-ทวิ

งานทวิภาคี>แผนกช่างกลโรงงาน

แบบฟอร์ม-ฝอ.-1-2-ชก.-วก.วาริน-60
แบบฟอร์ม-ฝอ.-1-2-ปวส.-วก.วาริน-60

งานทวิภาคี>แผนกช่างเชื่อมโลหะ

งานทวิภาคี>แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง


งานทวิภาคี>แผนกช่างอิเล็ก

1
1
2
3
4
5
6
7
8
แบบฟอร์ม-แผนการเรียนตลอดหลักสูตร-วก.หนองก
แบบฟอร์ม-ฝอ.-1-2-ปรับปรุง-59-วท-บ้านค่าย
แผนการเรียน-60-ปวส.ชอ.-ที่จบ-ปวช.6.6.60-3-2

งานทวิภาคี>แผนกบัญชี

การสอบบัญชีแผนการฝึกของบัญชี
บบฟอร์ม-ฝอ.-1-2-ปรับปรุง-60-วก.วารินชำราบ
แบบฟอร์ม แผนการเรียนตลอดหลักสูตร วก.หนองก
แบบฟอร์ม-แผนการเรียนตลอดหลักสูตร-วก.วร.-แผน
แบบฟอร์ม-แผนการเรียนตลอดหลักสูตร-วก.หนองกุงศรี
แบบฟอร์ม-ฝอ.-1-2-ปรับปรุง-60-วก.วารินชำราบ
ปก-โครงสร้างตลอดหลักสูตร-วิทยาลัยการอาชีพ
แผนการฝึกล่าสุดที่ถูกต้อง 6.8.62
แผนฝึกอาชีพ - สาขาช่างยนต์ (ภาคที่ 1) - เริ่มฝึ

งานทวิภาคี>แผนกการตลาด

แบบฟอร์ม แผนการเรียนตลอดหลักสูตร วก.หนองก
แบบฟอร์ม ฝอ. 1-2 ปรับปรุง 60 วก.วารินชำราบ

งานทวิภาคี>แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ