จัดนิทรรศการโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
จัดนิทรรศการโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และการแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองผู้อำนวยการ นายพุฒวัฒน์ กันยะกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางพิศมัย นิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางชื่นจิต เดชโยธิน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายธนกร อ่อนละมัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ
จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน นักเรียนนักศึกษา และเจ้าของผลงานได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมของตนเอง และรับเกียรติบัตรรางวัลผลงานที่ผ่านการคัดเลือกฯ ณ อาคารโดม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ