ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา

20  กุมภาพันธ์  2566

นางสุวนิจ  สุริยพันตรี ผู้อำนวยการฯ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565