ข้อมูลหลักสูตรการเรียน การสอน

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556,2562
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557,2563

ระดับ ปวช.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         จำนวน 5 สาขาวิชา
                 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 4 สาขาวิชา
1.สาขาวิชาช่างยนต์
                 1.สาขาวิชาการบัญชี
2.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
                 2.สาขาวิชาการตลาด
3.สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
                 3.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
                 4.สาขาวิชาการโรงแรม
5.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ระดับ ปวส.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         จำนวน 5 สาขาวิชา
                 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 4 สาขาวิชา
1.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(ทวิภาคี)
                 1.สาขาวิชาการบัญชี(ทวิภาคี)
2.สาขาวิชาชการผลิต(ทวิภาคี)
                 2.สาขาวิชาการตลาด(ทวิภาคี)
3.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(ทวิภาคี)
                 3.สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัน(ทวิภาคี)
4.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์(ทวิภาคี)
5.สาขาวิชาเทคนิคโลหะ(ทวิภาคี)

Loading