แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

นางศุภรักษ์  บุญสาง

ครูประจำแผนกวิช่าช่างกลโรงงาน

โทร : 061-4545329

 

นายเอกชัย จันทร์จ่าย

ครูประจำแผนกวิช่าช่างกลโรงงาน

โทร : 087-3773943

ห้องเรียนออนไลน์

 

นายธวัชชัย  สุขเกษม

ครูประจำแผนกวิช่าช่างกลโรงงาน

โทร : 086-4762422

ห้องเรียนออนไลน์

 

นายอภิสิทธิ์ ชัยศักดิ์

ครูประจำแผนกวิช่าช่างกลโรงงาน

โทร : 065-3896694

ห้องเรียนออนไลน์