วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นางศุภรักษ์  บุญสาง

หัวหน้าแผนกวิช่าช่างกลโรงงาน

โทร : 061-4545329

นายเอกชัย จันทร์จ่าย

ครูประจำแผนกวิช่าช่างกลโรงงาน

โทร : 087-3773943

ห้องเรียนออนไลน์

นายธวัชชัย  สุขเกษม

ครูประจำแผนกวิช่าช่างกลโรงงาน

โทร : 086-4762422

เอกสารผลงานทางวิชาการ

นายอภิสิทธิ์ ชัยศักดิ์

ครูประจำแผนกวิช่าช่างกลโรงงาน

โทร : 065-3896694

ห้องเรียนออนไลน์

นายรักเลย์  เรืองอ่อน

ครูประจำแผนกวิช่าช่างกลโรงงาน

โทร : ………………

ห้องเรียนออนไลน์

Loading