แผนกวิชาการบัญชี

 

นางกรรณิกา ขจรพงษ์

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

โทร : 065-6499466

ห้องเรียนออนไลน์

นางสาววิบูลย์ สกุลพล

ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

โทร : 089-8644070

ห้องเรียนออนไลน์

 

นางสาวณัฐธิดา  ประดับจันทร์

ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

โทร : 063-4276698

ห้องเรียนออนไลน์

Loading