วิสัยทัศน์ (VISION)

                       วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยใช้ทรัพยากรร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ในการผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอาชีวศึกษาชาติมุ่งสู่การพัฒนาชุมชน สังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้ศักยภาพของพื้นที่ มีอาชีพ มีงานทำพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Loading