วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานบุคลากร
5. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่อชุมชนและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา รู้ศักยภาพของพื้นที่ มีอาชีพ มีงานทำ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Loading