แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายสันติ ภาคะ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

โทร : 081-2821537

ห้องเรียนออนไลน์

 

นายสุริยา พิจารณ์

ครูประจำแผนกวิช่างอิเล็กทรอนิกส์

โทร : 086-2514058

ห้องเรียนออนไลน์

 

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ กันยาสาย

ครูประจำแผนกวิช่างอิเล็กทรอนิกส์

โทร : 083-3848866

ห้องเรียนออนไลน์

 

 

Loading