ช่างไฟฟ้ากำลัง

นายศิวลักษณ์  คำพุ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

โทร : 081-3932547

ห้องเรียนออนไลน์

นายพชร  สิทธิบุรี

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

โทร : 083-5236145

นายเกษมศักดิ์  ศิลาโชติ

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

โทร : 082-6826123

นายอานุภาพ  แสนทวีสุข

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

โทร : 065-9952859