แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายตระกูล  ไชยกิจ

ครูประจำแผนกวิช่าช่างเชื่อมโลหะ

โทร : 062-4170239

ห้องเรียนออนไลน์

Loading