งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


(๑) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(๒) วางแผนดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
(๓) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(๔) ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
(๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๖) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๗) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 


 

ข้อมูล SAR

  SAR 61.pdf

  SAR 2561.1 .pdf

  SAR 2562 .pdf

  SAR 2563 pdf

SAR 2564 pdf

รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report SAR ปีการศึกษา 2565

ผลการประเมินตนเอง SAR 2563 pdf

 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ด้านการอาชีวศึกษา.pdf

การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568).pdf

ประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 – 2568).pdf

คู่มืองานประกันคุณภาพ

รายงานผลการดำเนินโครงการ การประเมินสถานศ

รายงานผลการดำเนินโครงการการประเมินสถานศ

Loading