แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวกาญจนา ศีลให้อยู่สุข

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 091-0199795

ห้องเรียนออนไลน์

นางธันยพร บุญเย็น

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 084-6648413

ห้องเรียนออนไลน์

 

นางสาวยลธิดา โกลี

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 089-7506381

ห้องเรียนออนไลน์

 

นางสาวนฤมล จันทรเสนา

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 095-5341608

ห้องเรียนออนไลน์

 

นางสาวไกรศร แสนทวีสุข

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 081-2652578

ห้องเรียนออนไลน์

 

นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 088-5810093

ห้องเรียนออนไลน์

 

นางสาวยศวดี  คำงาม

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 095-4691426

ห้องเรียนออนไลน์

นางสาวณัฐธิดา  ทองเหลือ

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 062-0062270

ห้องเรียนออนไลน์

 

นายรุ่งสุริยา  ชมตา

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

โทร : 061-8867089

ห้องเรียนออนไลน์

Loading