วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักเรียนแจ้งข่าวนักเรียน นักศึกษา

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และให้โอวาทแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายพุฒวัฒน์ กันยะกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางชื่นจิต เดชโยธิน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางพิศมัย นิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายธนกร อ่อนละมัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
🎉เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ซึ่งรวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๓๗๐ คน ณ ห้องประชุมพวงพะยอม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

Loading