แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมสัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งโครงการอบรมสัมนา