คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา

คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 256

คำสั่งปัจฉิมผู้สำเร็จการศึกษา