วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบรับการประเมินคัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

“WIC TOGETHER SMART ATTITUDE” ล้ำเลิศทักษะ มีคุณธรรมจริยะ เปี่ยมพละปัญญา มุ่งพัฒนาชาติ
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบรับการประเมินคัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ) นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางชื่นจิต เดชโยธิน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ,นางพิศมัย นิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ,นายธนกร อ่อนละมัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และพุฒวัฒน์ กันยะกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นำคณะครู บุคลากร ต้อนรับกรรมการประเมินคัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
▫️▫️ประกอบด้วย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วย ,นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นางสาวเตือนใจ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ , ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ,นายธงรบ เวฬุบับ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูล มังสาหาร, นายศุภวิทยท โกพล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนนิคนครอุบลราชธานี, นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
♦️♦️สำหรับการประเมินในวันนี้กรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได้รับชมนิทรรศการผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในแต่ละแผนกวิชา พร้อมด้วยประเมินจากเอกสาร หลักฐานอ้างอิงและการตอบคำถามคณะกรรมการเพิ่มเติมทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ▫️ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพนักเรียนศึกษา ▫️ด้านที่ 2 ด้านบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ▫️ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ ▫️ด้านที่ 4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ▫️ด้านที่ 5 ด้านบุคลากรลากรบริหารงานบุคลากร ▫️ด้านที่ 6 ด้านความดีเด่นของสถานศึกษา
🔷🔷จากนั้นเป็นการสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ
และร่วมบันทึกภาพร่วมกับคณะกรรมการประเมินฯ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ณ ห้องประชุมพวงพยอม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2565 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่ 💫🌈 https://drive.google.com/…/12rya5iPCPTnkDSSC9bZn6O8Yfzy